Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup cez internet na „www.kubotan.sk“

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Jantrade s.r.o., Zakvášov 1520/40, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 528 148 58, DIČ: 212 115 5476 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.kubotan.sk (ďalej len „www.kubotan.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva“, predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“).

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

   1. Objednávky podané prostredníctvom internetu na „www.kubotan.sk“  sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
   2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami s obsiahnutým reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
   3. Objednávka prostredníctvom internetu je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.
   4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho od prepravnej spoločnosti o uložení zásielky.

II. Predmet zmluvy 

   1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke na www.kubotan.sk a následne v objednávke kupujúceho.
   2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky 

   1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené v ponuke na www.kubotan.sk nad objednávkovým formulárom v časti „Objednať“. Ceny sú uvedené v € a sú konečné.
   2. Cena za tovar je cena zmluvná. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a prípadnu zmenu ceny ešte pred expedovaním objednávky. O tejto zmene ceny kupujúceho oboznámi ešte pred expedovaním tovaru.
   3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
   4. Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
    a) dobierkou – platba je realizovaná pri preberaní zásielky
    b) platba vopred – na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po pripísaní sumy na účet predávajúceho.
   5. Platbu vopred môže určiť predávajúci:
    a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
    b) pri kúpe tovaru v hodnote nad 100 €
    c) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu
    d) pri osobnom vyzdvihnutí tovaru.

IV. Dodanie a prevzatie tovaru 

   1. Dodanie prebehne prostredníctvom Slovenskej pošty, ak sa kupujúci a predávajúci vopred vzájomne nedohodli inak.
   2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
   3. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný najneskôr do 30 dní od obdržania objednávky (obvykle odosielame nasledujúci pracovný deň).
   4. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.
   5. Jednotná cena poštovného a balného na jednu objednávku s jednou adresou doručenia pri platbe prevodom je 2,50 € a pri platbe na dobierku je 3,50 €. Poštovné a balné náklady platí kupujúci. Tieto náklady sa navyšujú k cene objednávaného tovaru.
   6. Osobné vyzdvihnutie nie je možné, ak sa kupujúci a predávajúci vopred vzájomne nedohodli inak.
   7. Doklad o kúpe – „faktúra“ bude doručená elektronicky na e-mail kupujúceho zadaný v objednávkovom formulári vo formáte pdf.
   8. Pri prevzatí prosím skontrolujte nepoškodenosť tovaru. V prípade poškodenia pri doprave, reklamujte službu ihneď u poštového doručovateľa/kuriéra.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

   1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
   2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením dátumu objednávky, dátumu dodania tovaru, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe – faktúra.
   3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
    a) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a kompletný
    b) tovar nesmie byť použitý ani rozbalený
    c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).
   4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
   5. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI. Záruka na tovar 

   1. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:
    – nevhodným používaním tovaru
    – poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim
    – mechanickým či iným poškodením
   2. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť/zaslať kompletný reklamovaný tovar, kópiou dokladu o kúpe (faktúra) a podrobný popis reklamovanej závady (chyby).
   3. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná.
   4. Pri neoprávnenej reklamácií sa vyúčtujú kupujúcemu všetky náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie výrobcom. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený až po uhradení nákladov za neoprávnenú reklamáciu.
   5. V prípade poškodenia tovaru pri doprave, reklamujte zásielku ihneď u poštového doručovateľa/kuriéra.

VII. Ochrana osobných údajov 

   1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
   2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
   3. Kupujúci taktiež dáva súhas predávajúcemu využiť tieto osobné údaje na obchodné zdelenia a ponuky.

VIII. Záverečné ustanovenia 

   1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
   2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
   3. Tieto „Obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti dňom 1. január 2020.
   4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Obchodných podmienok“.

V dňa 1. január 2020

Orgán dozoru:

   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
   A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
   odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   tel. č.: 046/5422 771
   fax č.: 046/5420 685